aktualizováno: 27.04.2017 14:30:23 

AKTUÁLNĚ

KVĚTEN

2. 5.  TEP FAKTOR – 5. A, B
         DDM včely – 1. B, 3. A
3. 5.  OK – štafetový běh – výběr 2. – 5. třídy – M. Petráš
         Muzeum Metoděje Vlacha – 7. A
         POP SONG – pěvecký sbor
4. 5.  Terezín – dějepisná exkurze 9. A, B
5. 5.  Vyhlášení soutěže školních časopisů – vybraní žáci redakce
         OK – florbalový turnaj Mc DonaldsCup – výběr 3. – 5. třídy – M. Petráš
         Beseda s policií – 2. B
         Mezinárodní den ptačího zpěvu
         Den hygieny rukou – 8. A – I. Štefková
9. – 12. 5.   Týden bezpečnosti – 1. B
10. 5. OK – MC DonaldsCup – v případě postupu
          Muzejní přijímačky v MB – 7. B
          Návštěva farmy – 3. B
11. 5. OK – Pohár rozhlasu – atletické závody – výběr 6. – 7. třídy – J. Kuhnová
          Návštěva požární stanice v MB – 2. B
12. 5. OK – Pohár rozhlasu – atletické závody – výběr 8. – 9. třídy – M. Petráš
15. 5. Exkurze na Vyšehrad – Česká hlava – 5. A, B
16. 5. Návštěva Černé kavárny v MB – 8. A – I. Štefková
          Dopravní hřiště – 4. A
17. 5. Dopravní hřiště – 4. B
          Mobilní planetárium – 1. B, 3. A, 1. C
22. 5. Focení
23. 5. Školní výlet ZOO Liberec – 1. C, 1. A
          Sběr papíru od 14. 00 – 16. 00h
24. 5. Sběr papíru od 6. 45 – 7. 45h
25. 5. Spaní ve škole 5. A, B
30. 5. Koncert flétniček
?        Turnaj kuželky s rodiči – 4. B
?        Výlet Český ráj – 3. B – dle počasí
?        Beseda s lékařem – 3. B

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018
Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
KE DNI 10.4.2017 BYLO PŘIJATO CELKEM 84 ŽÁDOSTÍ
SEZNAM ŽÁKŮ 1. TŘÍD:seznam_1.tr..pdf
Žlutě vyznačená přidělená registrační čísla - přijaté děti na ZŠ Kosmonosy:
 
I. Právní rámec 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a  to    v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
II.Organizace zápisu
Podle § 178 odst. 1 školského zákona je povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům. Obec proto nemůže přijímat pasivně fakt, že její škola nemá dostatečnou kapacitu. Úkolem obce je také v souladu s demografickým vývojem a rozvojem území rozvíjet vzdělávací infrastrukturu.
V případě, že počet dětí uvnitř školského obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí a řešení je nutné hledat v povinnosti obce podle § 178 odst. 1 školského zákona, podle kterého je obec „povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území…“.
Termín zápisu:
7. duben 2017 od 14:00 do 17:30h (budova Podzámecká 1)
8. duben 2017 od 8:30 do 10:30h (budova Podzámecká 1)
Náhradní zápis (děti omluvené pro nemoc; zákonný zástupce předem oznámí) proběhne dne 18. 4. 2017 od 13:00 do 14:30 (tamtéž).
Pro školní rok 2017/2018 budeme otevírat celkem 3 první třídy:
dvě v Horních Stakorách (2 x 25 dětí).
Doprava zabezpečena Městem Kosmonosy v ranních hodinách tam cca v 7:45 (bude upřesněno), mezi 14:00 – 14:45 zpět (bude upřesněno). Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorách.
jednu v Kosmonosech, Podzámecká 1 (max. 26 dětí).
Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorách.
Pokud má rodič v úmyslu požádat o odklad povinné školní docházky, zajistí veškerá vyšetření včas.
K odkladu povinné školní docházky je potřeba doložit zprávu z pedagogicko- psychologické poradny a zprávu od dětského lékaře či klinického psychologa.
Tyto zprávy doporučujeme přinést do školy již v době zápisu do 1. tříd.
Pozn.: 2. informační schůzka pro rodiče všech budoucích prvňáčků proběhne dne 14.3.2017 od 16:30 v budově Horní Stakory 54.
 
III. Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 
Novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. náleží základním školám informační povinnost vůči zákonným zástupcům dětí:  
§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče.
Škola seznámí zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozorní je, na které oblasti se mají především zaměřit.  
 
Rodiče mohou použít tato následující doporučení:
Jak můžete pomoci svým dětem 
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, což zmírní každodenní stres dětí i rodičů. Připravujte své dítě na školní docházku.
  • Vytvářejte sociální situace, ve kterých se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s ostatními, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek