aktualizováno: 25.03.2017 18:32:35 

AKTUÁLNĚ

BŘEZEN

28.3.
Den učitelů - Posezení s bývalými zaměstnanci školy - od 15h
VELIKONOČNÍ JARMARK SE TENTO ROK NEKONÁ Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ.

Matematický klokan - výsledky ze 17.3. 2017
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.
     Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

Rodičům žáků kroužku Hlavolamy a deskové hry
Vzhledem k nepřítomnosti vyučující (účast na vzdělávání) se ve dnech 20. a 27. 3. kroužek nekoná.
Možný náhradní termín je 22. a 29. 3. od 13:30 hod. Děkuji za pochopení. Lenka Černá

Svačiny - Od března i u nás ve škole!
 

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018
Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
I. Právní rámec 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a  to    v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
II.Organizace zápisu
Podle § 178 odst. 1 školského zákona je povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům. Obec proto nemůže přijímat pasivně fakt, že její škola nemá dostatečnou kapacitu. Úkolem obce je také v souladu s demografickým vývojem a rozvojem území rozvíjet vzdělávací infrastrukturu.
V případě, že počet dětí uvnitř školského obvodu spádové školy překračuje kapacitní možnosti základní školy, nemá ředitel vhodný nástroj na odmítnutí oprávněných žadatelů o přijetí a řešení je nutné hledat v povinnosti obce podle § 178 odst. 1 školského zákona, podle kterého je obec „povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území…“.
Termín zápisu:
7. duben 2017 od 14:00 do 17:30h (budova Podzámecká 1)
8. duben 2017 od 8:30 do 10:30h (budova Podzámecká 1)
Náhradní zápis (děti omluvené pro nemoc; zákonný zástupce předem oznámí) proběhne dne 18. 4. 2017 od 13:00 do 14:30 (tamtéž).
Pro školní rok 2017/2018 budeme otevírat celkem 3 první třídy:
dvě v Horních Stakorách (2 x 25 dětí).
Doprava zabezpečena Městem Kosmonosy v ranních hodinách tam cca v 7:45 (bude upřesněno), mezi 14:00 – 14:45 zpět (bude upřesněno). Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorách.
jednu v Kosmonosech, Podzámecká 1 (max. 26 dětí).
Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorách.
Pokud má rodič v úmyslu požádat o odklad povinné školní docházky, zajistí veškerá vyšetření včas.
K odkladu povinné školní docházky je potřeba doložit zprávu z pedagogicko- psychologické poradny a zprávu od dětského lékaře či klinického psychologa.
Tyto zprávy doporučujeme přinést do školy již v době zápisu do 1. tříd.
Pozn.: 2. informační schůzka pro rodiče všech budoucích prvňáčků proběhne dne 14.3.2017 od 16:30 v budově Horní Stakory 54.
 
III. Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 
Novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. náleží základním školám informační povinnost vůči zákonným zástupcům dětí:  
§ 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání: Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučí do zahájení školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče.
Škola seznámí zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozorní je, na které oblasti se mají především zaměřit.  
 
Rodiče mohou použít tato následující doporučení:
Jak můžete pomoci svým dětem 
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, což zmírní každodenní stres dětí i rodičů. Připravujte své dítě na školní docházku.
  • Vytvářejte sociální situace, ve kterých se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s ostatními, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |   Mapa stránek